SA 8000:2008

СИСТЕМИ ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

SA 8000:2008 е международен стандарт за социалната отговорност, основан на подобряване на условията на труд.

SA 8000:2008 е стандарт за насърчаване на фирмите в развитието, поддържането и прилагането на социално приемливо поведение и обхваща следните основни елементи:

Детски труд. Ангажимент към правата на детето – децата се поощряват и подпомагат да се образоват, подпомагат се младите работници и деца, подлежащи на задължително обучение, не се допускат деца в опасни и рискови ситуации, нощният труд е забранен.

Принудителен труд. Не се допускат никакви форми на принудителен труд, вкл. на затворници или други обстоятелства на задължаване. Не може да се задължи работник да оставя личните си документи като залог при работодателя, като постъпва на работа.

Здраве и безопасност при работа. Здравословна и безопасна работна среда, мерки за превенция на риска, инструкции и обучение по здраве и безопасност, система за откриване, предотвратяване и реагиране на потенциални рискове за здравето и живота, чисти бани за обща употреба, питейна вода, хигиенична среда за съхраняване на храни.

Свобода на сдружаване. Персоналът може да сформира и да се обединява в професионални съюзи по свой избор.

Дискриминация. Не се допуска дискриминация на база на раса, класа, националност, религия, сексуална ориентация, пол, възраст, увреждания, членуване в съюзи и партии. Не се допуска жени да се подлагат на тестове за бременност и проверка за девственост.

Дисциплинарни практики. Не се допускат форми на унижаване на достойнството – телесни наказания, психически и физически тормоз, груб тон, словесни злоупотреби.

Работно време. Съобразено с действащата нормативна уредба. Извънредна работа се компенсира с допълнителен отпуск и извънредно заплащане.

Възнаграждение. Съобразено със законовите изисквания, подходящо е за отрасъла и покрива нуждите на персонала и семействата. Не се допускат дисциплинарни удръжки.

Стандартът SA 8000:2008 се основава на Всеобщата декларация за правата на човека на Организацията на обединените нации, на Международната конвенция за правата на детството и на различни конвенции на Международната организация на труда.