Системи за здравословни и безопасни условия на труд

OHSAS 18001:2007

 

Въвеждането на Системи за здравословни и безопасни условия на труд е насочено към свеждането до минимум на трудовите злополуки и инциденти. Целта е да се намали риска за служителите и за евентуални други засегнати лица, да се подобрят финансовите резултати и имиджа на организацията. Спецификацията е приложима за всякакъв вид организации, в които мениджърите желаят да изградят ефективна Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд.

Системата, разработена в съответствие с OHSAS 18001:2007 дава възможност на организациите да контролират и свеждат до минимум рисковете, свързани с безопасността и здравето на заетите служители, както и да подобрят своята ефективност. Чрез нея се предотвратява допускането на грешките, които водят до злополуки с работещите по време на изпълнение на техните служебни задължения.

Едно от изискванията, които се поставят посредством европейските директиви, е да се изградят структурни единици в българските предприятия, които да управляват и контролират безопасната работа на служителите. Важно е да се отбележи, че OHSAS 18001:2007 съответства, а не противоречи на собствената политика на управление на безопасните и здравословни условия на труд в една Организация.

Наличието на внедрена и сертифицирана система за управление на безопасни условия на труд спрямо изискванията на OHSAS 18001:2007 е от значение за Организацията в отношенията с външни структури и фирми - клиенти, доставчици, партньори, застрахователи, финансови институции и т.н. Въведената система за безопасни условия на труд гарантира и демонстрира загриженост и отговорност на съответната организация пред нейните заинтересовани страни в лицето на обществото като цяло.

Спецификацията OHSAS 18001:2007 съдържа международно признатите изисквания към тези системи и включва изискванията на българското законодателство, нормативно определено от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Изискванията на спецификацията успешно се комбинират с изискванията към Системите за управление на качеството /ISO 9001 : 2008/, като паралелното внедряване на двата стандарта води до сериозни икономии на ресурси и позволява да бъде избегнато дублирането на общите и за двата стандарта изисквания.