СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

ISO 9001:2015

 

Международният стандарт ISO 9001:2015 поставя пред организациите, независимо от техния предмет на дейност, изискването за разработване и внедряване на ефективна Система за Управление на Качеството /СУК/. Тази система обхваща вътрешно-организационната документация, която се отнася до управлението на качеството в организацията. Внедряването на такава Система за управление представлява доказателство за способността на компанията да отговори на изискванията на клиентите от една страна и на приложимите нормативни актове - от друга. Основна цел на прилагането на изискванията на този стандарт е акцентиране на фокуса върху клиента от страна на организацията и максималното удовлетворяване на неговите изисквания.

Стандартът се прилага във всякакъв тип организации, поради тази причина тя има адаптивен характер. Целта на Системата за управление на качеството, разработена в съответствие със изискванията на стандарта е да демонстрира, че бизнес дейността може да предложи съответстващо на изискванията на стандарта качество. Най-важното е, че това е и практически метод за подобряване на процесите в Организацията.


Системата за Управление на Качеството документално регламентира всички процеси, които протичат в една организация:

- отговорност на ръкводството;
- управление на ресурсите;
- вътрешна комуникация;
- управление на персонала и работната среда;
- разпределяне на отговорностите, пълномощията, компетентност, обучение;
- планиране;
- процеси на комуникация и договаряне с клиентите;
- управление на документацията;
- предпазване на собствеността на клиента;
- проектиране и разработване;
- създаване на продукта или предоставяне на услугата;
- следпродажбени услуги;
- управление на несъответстващ на изискванията на клиента продукт;
- коригиращи действия за отстраняването на възникнал проблем;
- превантивни действия за предотвратяване на възникването на проблеми в бъдеще.

Системата за Управление на качеството Ви помага да постигнете следното:

- Разбиране и единство в организацията по отношение на целите;
- Отдаденост на персонала и на ръководството;
- Безупречно управление на рационален обем документи, гарантиращи наличието на нужната информация тогава, когато е нужно и там, където е нужно;
- Рационално планиране и управление на ресурсите;
- Гарантирана непрекъснато нарастваща компетентност на персонала;
- Отлично познаване на цялата система от процеси в организацията, техните взаимовръзки, параметри и средства за осигуряване на неотклонение;
- Задълбочено познаване на нуждите и изискванията на клиентите;
- Възможност за анализ на пазарното представяне на организацията и разкриване на повече перспективи - международният пазар отваря вратите си само за сертифицирани доставчици;
- Намаляване на разходите, възникващи от непредотвратени отклонения от качеството и ненавременно взети мерки за тях;
- Увеличена печалбата - снижаване на разходите благодарение на по-малкото загуби;
- Увеличени продажби - по-малко пропуснати поръчки;
- Увеличена ефективност в управлението - по-малко загуба на време.

След разработването и внедряването на система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2015, се постига по-добра проследимост и контрол на процесите и продуктите от планирането до изпълнението им, което гарантира повтаряемост на резултатите във всяко едно производство; осъщесвява се приемственост на базата на регистрирани записи, по- бързо се откриват и отсраняват налични и потенциални пропуски.

Следването на изискванията на международния стандарт води до повишаване ефективността, а от там и повишаване на добавената стойност, чрез поддържане на постоянни показатели за качетво и чрез осъщесвяване на постоянна връзка с клиентите.