Системи за управление безопасността на храните

ISO 22000:2005


Този Международен Стандарт определя изискванията към системата за управление на безопасността на храните в хранителната верига, където организацията трябва да демонстрира своята способност да контролира хранителните опасности, за да осигури, че храните са безопасни по време на потребление.

Той е приложим за всички организации, независимо от големината им, включени в който и да е аспект на хранителната верига и желащи да приложат системи, които постоянно да предоставят безопасни продукти. Средствата за постигане на изискванията на този Международен Стандарт могат да се постигнат с използването на вътрешни и/или външни ресурси.

ISO 22000:2005 определя изискванията, които да позволят на организацията да:

- планира, проектира, прилага, поддържа и актуализира система за управление на безопасността на храните;

- спазване на приложимите нормативни изисквания по отношение на безопасността на храните;

- оценява и преценява изискванията на клиентите и демонстрира съответствие с онези предварително съгласувани с клиентите изисквания, които са свързани с безопасността на храните, за да повиши удовлетвореността на клиентите;

- ефективно да комуникира въпросите, свързани с хранителната безопасност със своите доставчици, клиенти и другите заинтересовани страни по хранителната верига;

- гарантира, че спазва декларираната политика по безопасност на храните;

- демонстрира това съответствие пред други заинтересовани страни;

- постигне сертификация или регистрация на своята система за управление на безопасността на храните от външна организация, или да провежда самооценка или декларация за съответствие с този Международен Стандарт.

Изискванията на Стандарта са предназначени за прилагане от организации, които желаят да разработят и прилагат ефективна система за управление на безопасността на храните, независимо от тяхната големина и комплексност. Това обхваща организациите, които директно или индиректно са включени в една или повече стъпки от хранителната верига. Директно включени организации (без посочените примери да са изчерпателни), са производители на фуражи, селскостопански производители, фермери, производители на инградиенти, производители на хранителни продукти, търговци на дребно, заведения за хранене, кетъринг оператори, организации, доставящи услуги като почистване, транспорт, съхранение и дистрибуция.

Други организации, индиректно включени в хранителната верига, са производители на оборудване, почистващи препарати, опаковки и други материали, влизащи в контакт с храните.