СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВЕНИ ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

ISO 17100:2015

Изисквания за предоставяне на писмени преводачески услуги

 

ISO 17100:2015 определя изискванията относно всички аспекти на процеса на писменият превод и предоставянето на качествени писмени преводачески услуги. 

ISO 17100:2015 гарантира качеството на крайния продукт – превода.

ISO 17100:2015 гарантира качеството на преводаческите услуги, чрез дефинирани и систематизирани процеси:

- Translating
- Checking
- Revision
- Reviewing
- Proofreading
- Final verification

ISO 17100:2015 гарантира професионализма и квалификацията на всички страни, участващи в превода: Преводачи, Редактори, Редактори-експерти

ISO 17100:2015 определя изискванията за основните процеси, ресурси и други аспекти, необходими за доставката на качествени преводачески услуги, които отговарят на приложимите спецификации. Прилагането на ISO 17100:2015 осигурява средствата, чрез които доставчиците на преводачески услуги могат да докажат съответствието и възможностите на своите процеси и ресурси, за предоставяне на качествени преводачески услуги, които отговарят на изискванията на клиентите и другите приложими изисквания.

ISO 17100:2015 гарантира, че предоставяната преводаческа услуга е в съответствие с изискванията на клиента.

ISO 17100:2015 гарантира, че Вашите технически ресурси и инфраструктура са на достатъчно високо ниво, за да предоставяте качествени преводачески услуги.

ISO 17100:2015 гарантира за наличието на система, която прави процеса Управляем, Контролиран, Проследим, Качествен.