IFS

Системи за управление безопасността на храните

INTERNATIONAL FOOD STANDARD

 

Международният стандарт за храните (IFS Food) е разработен от представители на европейските търговци на храни на дребно. Той осигурява общ поглед върху безопасността на храните и качество по време на всички етапи на производство, където храните се обработват или преработват. IFS определя единни и международно приети изисквания за производителите на собствени марки. Той включва процедури и политики, както и изисквания за сертифициращите органи и одиторите.

Стaндартът IFS унифицира изискванията към производителите относно безопасността на храните и цели да осигури прозрачност по цялата верига на производството и доставката им. IFS покрива общо приетите международни стандарти в бизнеса с хранителни продукти и тези за одитиране на системи за управление, с цел да се подобри сигурността за здравето и живота на потребителите.

Стандартът IFS спомага за постигането на приложимите законови изисквания за безопасност на храните по начин, който осигурява точен и ясен отговор на очакванията на потребителите за висока степен на сигурност и безопасност на хранителните продукти.

Стандартът IFS надгражда принципите на ISO 9001:2008 и НАССР, поставяйки допълнителни специфични изисквания за:

- Отговорност на ръководството, политика по качеството, ангажираност от страна на висшето ръководство, преглед на ръководството, ориентация към клиента.

- Управление на ресурси, изисквания към персонала – облекло, лична хигиена, здравен статус, обучение. Отделно се третират помещенията за персонала – за преобличане, за миене, тоалетни. Влизането в зоните с висок риск трябва да става през т.нар. „филтър”, състоящ се от съблекалня, баня и облекалня.

- Реализация на продукта, спецификация на продукта, проектиране на продукта, закупуване, опаковане, вътрешни проверки и проверки на доставчиците, специфични изисквания към обработката, изисквания към производствената среда – местоположение, стени, тавани, прозорци, осветление и др., хигиена на помещенията, отпадъци, контрол над вредителите, обръщение на стоковите наличности – транспорт, поддръжка, оборудване, валидиране на оборудването – за да се докаже, че е подходящо, проверка и калибриране на измервателно оборудване, обща проследимост; проследимост на генетично модифицирани организми; алергени.

- Провеждане на вътрешен одит, контрол над време/температура/процеси, контрол над количества, риск от физическо и химическо замърсяване, откриване на метали и чужди тела, анализ на продукта, оплаквания от клиенти, правила за изтегляне на продукт от пазара или недопускане на продукт на пазара; несъответстващ продукт, коригиращи действия.