Системи за анализ на опасностите и критични контролни точки

HACCP

(Hazard Analysis and Critical Control Point)

 

Безопасността на хранителните продукти се превръща в проблем с глобална значимост. Всяко година стотици хора се разболяват в резултат на хранителни отравяния и производителите на храни изплащат компенсации в размер на хиляди левове, като понасят огромни щети, а репутацията им се уврежда непоправимо!

Законодателите, регулаторните органи и професионалистите в областта на хранително-вкусовата промишленост възприемат наличието на добре структурирана HACCP система като най-ефективния начин за управление и контролиране на опасностите, свързани с безопасността на храните при тяхното производство и обработка.

Изграждането на система за управление на безопасността на храните е нормативно изискване във всички страни членки на EC от 1996 г., което се възприема и от националното законодателство на множество други страни. В допълнение все повече и повече потребители поставят изискване пред производителите да внедрят система за анализ на опасностите и критични контролни точки или система за управление на безопасността на храните, която да осигурява на консуматорите безопасност на произвежданите храни.

В основата на HACCP стои идентифицирането и управлението на специфичните биологични, химични и физични опасности, които могат да присъстват естествено в изходните суровини и материали, да се внесат от околната работна среда, да възникнат в резултат на технологичните процеси и/или да нарастнат над допустимите безопасни нива по време на производството, съхранението и дистрибуцията на произвежданите храни. Целта на HACCP системата е насочена към елиминирането или намаляването на потенциалните рискове до допустимото равнище.

Това, което печелите от внедряване на HACCP система:

- Осигуряване на проследимост по цялата хранителна верига;

- Произвеждане на безопасна продукция;

- Посрещане на регулаторните и нормативни изисквания;

- Конкурентноспособност на организацията и заемане на трайни и устойчиви позиции;

- Намаляване на отпадъците и продуктите, подлежащи на допълнителна преработка;

- Намаляване на разходите, свързани със санкции от контролни органи.

Чрез НАССР системите производителите разкриват много от скритите си ресурси, намаляват се загубите и нараства доверието на консуматорите към тях. Като цяло се променя начина на управление на дадено предприятие в положителен аспект.