Системи за безопасни и устойчиви земеделски практики

GlobalGAP

(EurepGAP)

(Eurep: Euro Retailer Produce Working Group – Европейска работна група на търговци и производители; GAP: Good Agricultural Practice – Добри земеделски практики)

 

GlobalGAP e международен стандарт за добри земеделски практики. От 1997 година, EurepGAP, разработват свои собствени стандарти, чиято основна цел е да повишат доверието на клиента в качеството и безопасността на храните. Днес те са прераснали в серия световно признати сертификационни схеми за всички търговци на дребно по целия свят. От 2008 г. официалното име EurepGAP се променя в GlobalGAP.

Стандартът GlobalGAP е разработен от представители на производители и търговски вериги за да се гарантира оптимална безопасност на храните, продавани в супермаркетите. Този стандарт описва минималните изисквания за добри земеделски/фермерски практики и е предназначен за производители на пресни зеленчуци и плодове, ферми за отглеждане на животни, ферми за аквакултури, производители на фуражи.

GlobalGAP е равностойно партньорство между производители и търговци на селско-стопанска продукция, които желаят да създадат сертификационни стандарти и процедури за Добри земеделски практики.

Това е стандарт за сертифициране на безопасни и устойчиви земеделски практики за получаване на качествена земеделска продукция. Мисията на тази работна група е да насърчи възприемането на програми за качествено и устойчиво земеделие с минимални влагания на пестициди в селскостопанската продукция.

Добрите производители с въвеждането на този стандарт ще увеличат възможността си за реализиране на собственото производство както на Европейския така и на вътрешния пазар, а придобиването на сертификат ще потвърди безопасността на земеделската им продукция.

Обект на GlobalGAP са следните сектори:

 • Производството на плодове и зеленчуци;
 • Отглеждане на цветя и градинарство;
 • Производство на кафе;
 • Животновъдство;
 • Рибовъдство и аква култури;
 • Производство на фуражи

Оценката се осъществява от сертифициращ орган, одобрен за целта от офиса на GlobalGAP – Food Plus. Вариантите за сертификация са два – на индивидуален самостоятелен производител или на група производители / фермерско сдружение.

Предимствата, които GlobalGAP предлага на организациите, внедрили и поддържащи стандарта:

 • идентифициране и предотвратяване на опасностите, свързани със замърсяване на хранителните продукти (суровините) чрез задълбочена научна обосновка;
 • изграждане на качествена и ефективна система за управление на фермерските дейности;
 • конкурентноспособност на Европейския и световния пазар, отпадане на бариерите за свободна търговия;
 • удовлетворяване критериите на инвеститорите, подобряване на достъпа до капитал и улесняване придобиването на разрешения и правомощия;
 • подобряване контрола върху разходите, икономия на използвани препарати за защита и енергия, оптимизация на използването на природни ресурси;
 • получаване възможност за застраховки на разумни цени;
 • подобряване на имиджа и пазарния дял, удовлетворяване изискванията на клиенти и доставчици, повишаване доверието на потребителите към производителя, както и защита при конфликт на интереси;
 • oпазване на флората, фауната, почвите и водите.

Решението за въвеждането на стандарта GlobalGAP е доброволно, но на Европейския пазар се наблюдава все по-голям натиск за въвеждане на стандарта. Например на Европейския пазар, повечето търговски вериги изискват от доставчиците си, производители на селскостопанска продукция, въвеждане на стандарта GlobalGAP.

Инициатива като GlobalGAP може само да затвърди и разшири позициите на българските селскостопански производители на Европейския пазар.