BRC

Системи за управление безопасността на храните

Global Food Standard

 

BRC е стандарт, разработен от Британския консорциум на търговците на дребно и подобно на IFS e одобрен от Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI).

През 1998 г. е публикуван първия стандарт BRC Food Technical Standard с цел да се постави ясни изисквания на производителите на хранителни продукти под т.нар. частни търговски марки (private labels) или марки на търговските вериги. Целта е веригите да осигурят на своите клиенти безопасни и качествени храни.

Стандартът има следните подстандарти, които се отнасят за съответната индустрия:

BRC for Food Safety – за производители на храни;
BRC for Consumer Products – за производители на продукти за лична хигиена
BRC/IOP for Packaging and Packaging Materials – за производители на опаковаки
BRC for Storage and Distribution - за фирми с дейност съхранение и дистрибуция.

Стандартът BRC интегрира изискванията на ISO 22000, ISO 9001 и НАССР, поставяйки допълнителни специфични процедури за:

Отговорност на ръководството, политики по управление, управление на ресурси, изисквания към персонала – облекло, лична хигиена, здравен статус, обучение. Реализация на продукта, спецификация на продукта, проектиране на продукта, закупуване, опаковане, вътрешни проверки и проверки на доставчиците, специфични изисквания към обработката, изисквания към производствената среда, хигиена на помещенията, отпадъци, контрол над вредителите, обръщение на стоковите наличности – транспорт, поддръжка, оборудване, проверка и калибриране на измервателно оборудване, проследимост. Провеждане на вътрешен одит, контрол над процесите, контрол над количества, риск от физическо и химическо замърсяване, анализ на продукта, оплаквания от клиенти, недопускане на несъответстващ продукт на пазара, коригиращи действия.

Стaндартът BRC унифицира изискванията към производителите относно безопасността на храните и цели да осигури прозрачност по цялата верига на производството и доставката им. BRC надгражда общо приетите международни стандарти в бизнеса с хранителни продукти и тези за одитиране на системи за управление, с цел да се подобри сигурността за здравето и живота на потребителите.

Стандартът BRC надгражда приложимите законови и нормативни изисквания за безопасност на храните и осигурява очакванията на потребителите за висока степен на сигурност и безопасност на хранителните продукти.