Счетоводна кантора ВИП КОНСУЛТ ЕООД е създадена от висококвалифицирани специалисти с богата практика и опит в областта на данъчното, осигурително и счетоводно законодателство.
Дейността ни е съобразена с най-новите изисквания на нормативната база, уреждаща съответната стопанска дейност и всички изисквания от областта на счетоводство, данъци и осигуряване.
Кантората има практика и опит в различни сфери на стопанската дейност – производство, услуги, строителство, външна и вътрешна търговия, импорт, експорт, туризъм, ресторантьорство, земеделие, животновъдство, транспорт, реклама, информационни услуги, консултантски услуги, сдружения с идеална цел, свободни професии и др.

Счетоводно обслужване на физически и юридически лица :

• Счетоводна отчетност в съответствие със Закона за счетоводството, Националните Счетоводни Стандарти и Международните Счетоводни Стандарти

• Ежемесечно изготвяне и подаване по eлектронен път на дневници за покупки и продажби, както и декларация по Закона за данък върху добавената стойност

• Изготвяне на трудови договори и прилежащите към тях формуляри. Ежемесечно изготвяне на ведомости за работни заплати на служителите на фирмата-клиент. Начисляване на социални и здравни осигуровки, изготвяне на платежни документи и подаване на декларации за данни за осигурените лица в Националния осигурителен институт по eлектронен път

• Извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период

• Изготвяне на Годишен Финансов Отчет на фирмата-клиент: Баланс, Отчет за приходи и разходи, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и всички Приложения съгласно съществуващите счетоводни стандарти

• Подготовка и регистрация на фирмата-клиент по Закона за данък върху добавената стойност

• Консултации по текущо и годишно счетоводство, свързано с дейността на възложителя и трудово - социалната и осигурителна дейност на възложителя.