ВИП КОНСУЛТ ЕООД е една от водещите компании в областта на разработването и внедряването на Системи за управление в съответствие с изискванията на Стандартите ISO 9001:2015 ; ISO 14001:2015 ; BS OHSAS 18001:2007 ; ISO 27001:2013 ; SA 8000:2008 ; AQAP 2110 ; AQAP 2120 ; ISO 22000:2005 ; FSSC 22000 ; ISO 17100:2015 ; ISO 50001:2011 ; ISO 22716:2007 ; HACCP ; GMP ; GHP ; IFS ; BRC ; GLOBALGAP ; ISO 31010:2009 ; ISO 20000-1:2011 ; ISO 39001:2012;

ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството;

ISO 14001:2015 Системи за управление на околната среда;

ISO 22000:2005 Системи за управление безопасността на храните;

OHSAS 18001:2007 Системи за здравословни и безопасни условия на труд;

ISO 27001:2013 Системи за информационна сигурност;

GLOBALGAP Добри земеделски практики;

HACCP Системи за анализ на опасностите и критични контролни точки;

Системи за производствен контрол по изискванията на НСИСОССП и Европейската Директива 89/106/ ЕЕС за поставяне на (СЕ) Маркировка;

SA 8000:2008 Системи за социално управление;

EN 17100:2015 Системи за качествени писмени преводачески услуги; 

ISO 22716:2007 Системи за производство, контрол, съхранение и експедиране на козметични продукти;

ISO 50001:2011 Системи за управление на енергийните ресурси;

FSSC 22000 Системи за управление безопасността на храните;

GMP ; GHP Добри производствени и добри хигиенни практики;

BRC Системи за управление безопасността на храните; 

IFS Системи за управление безопасността на храните;

КАКВА Е ПОЛЗАТА ОТ ВНЕДРЯВАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ:

• Разбиране и единство по отношение на целите;
• Рационално планиране и управление на ресурсите;
• Гарантирана и непрекъснато нарастваща компетентност на персонала;
• Възможност за анализ на пазарното представяне на организацията и разкриване на повече перспективи - международният пазар отваря вратите си само за сертифицирани доставчици;
• Намаляване на разходите, възникващи от непредотвратени отклонения от качеството и ненавременно взети мерки за тях;
• Увеличени продажби и по-малко пропуснати поръчки;
• Отдаденост на персонала и на ръководството;
• Безупречно управление на рационален обем документи, гарантиращи наличието на нужната информация тогава, когато е нужно и там, където е нужно;
• Отлично познаване на цялата система от процеси в организацията, техните взаимовръзки, параметри и средства за осигуряване на неотклонение;
• Задълбочено познаване на нуждите и изискванията на клиентите;
• Снижаване на разходите благодарение на по-малкото загуби;
• Увеличена ефективност в управлението и по-малко загуба на време;