Системи за производствен контрол

НСИСОССП /Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти/ и Европейската Директива 89/106/ ЕЕС, изм. 93/68/ЕЕС за поставяне на (СЕ) МАРКИРОВКА

 

В България Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти регламентира изискванията за пускане на строителни продукти на пазара, процедурите и системите за оценяване на съответствието.

НСИСОССП важи за всеки пуснат на пазара строителен продукт, който производителят е длъжен да приведе в съответствие с приложимите към него изисквания. В противен случай трябва да бъдат взети всички мерки за ограничаване или забрана на пускането на пазара или пускането в действие на продукта, както и за изтеглянето му от търговската мрежа.

Съществените изисквания са разработени, за да предоставят и гарантират висока степен на защита. Това означава, че ако един продукт отговаря на съществените изисквания за безопасност и безвредност за хората, животните и околната среда, при употребата му по предназначение, той може да бъде пуснат на пазара и да се придвижва свободно в страните-членки на Европейския съюз, без значение по каква технология и в съответствие с какви технически стандарти е произведен.

Маркировката (СЕ) удостоверява, че е оценено съответствието на продуктите със съществените изисквания, определени в НСИСОССП, съгласно чл.7 от Закона за техническите изисквания към продуктите, приложени са подходящите процедури за оценяване на съответствието и е установено удовлетворяване на всички тези изисквания.