ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ВИП КОНСУЛТ ЕООД Е СВЪРЗАНА С ВИЗИЯТА НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, С КАЧЕСТВО ОТГОВАРЯЩО НА РАСТЯЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ, С ГРИЖА ЗА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

За ефективно провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ, Ръководството е определило следните основни цели:

§ Удовлетворяване на настоящите и бъдещи изисквания на Клиентите и Заинтересовани страни;

§ Повишаване на качеството и разширяване на обхвата на предлаганите услуги;

§ Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси;

§ Оптимизиране на технологичните процеси чрез усвояване на нови технологии и оборудване за повишаване на икономическия ефект, намаляване и предотвратяване на замърсяването от дейността си и подобряване на условията на труд;

§ Прилагане на систематичен подход за поддържане на обучението и повишаване квалификацията на служителите, включително с цел запазване на тяхното здраве и безопасност, както и повишаване на личната им отговорност към опазване на околната среда;

§ Мотивация на всички служители за подобряване на ежедневната работа, личната отговорност за опазване на околната среда и осъзнаване на поетия от ръководството ангажимент за предотвратяване и недопускане на замърсяване от дейността си;

§ Подържане и непрекъснато развиване на лидерските качества на Ръководството;

§ Планиране на дейности и преглед на условията на труд с грижа за служителите, с цел непрекъснато подобряване на управлението на здравословните и безопасни условия на труд в Организацията;

§ Недопускане на наранявания, чрез намаляване до минимум и ефективно управление на рисковете за здравето и безопасността на персонала и другите Заинтересовани страни;

§ Осигуряване на съответствие с приложимите законови и други изисквания, които Организацията си е поставила, чрез планирани мероприятия за непрекъснато информиране за изисквания на приложимото законодателство и оценка на съответствието с изискванията по отношение на здравето и безопасността при работа и околната среда;

§ Непрекъснато подобряване на системата за управление. Ръководството на ВИП КОНСУЛТ ЕООД е създало условия за стриктно спазване изискванията на системата за управление в Организацията и за активното съдействие на ръководния и изпълнителски състав в нейното развитие.