ВИП КОНСУЛТ ЕООД разработва и внедрява Системи за управление в съответствие с изискванията на Стандартите ISO 9001:2015; SA 8000:2008; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007; ISO 27001:2013; AQAP 2110; AQAP 2120; ISO 17100:2015; ISO 22000:2005; FSSC 22000; ISO 50001:2011; ISO 22716:2007; HACCP; GMP; GHP; IFS; BRC; GLOBALGAP; ISO 31010:2009; ISO 20000-1:2011; ISO 39001:2012;

Според Вашите изисквания ние разработваме и внедряваме:
• Системи за управление на качеството (ISO 9001:2015)
• Системи за управление на качеството (AQAP 2110);
• Системи за управление на качеството (AQAP 2120);
• Системи за управление на околната среда (ISO 14001:2015);
• Системи за здравословни и безопасни условия на труд (OHSAS 18001:2007);
• Системи за управление на социална отговорност (SA 8000:2008);
• Системи за управление на инфомационна сигурност (ISO 27001:2013);
• Системи за управление на енергийните ресурси (ISO 50001:2011);
• Системи за управление на пътната безопасност (ISO 39001:2012);
• Системи за управление на услуги (ISO 20000-1:2011);
• Системи за управление на риска (ISO 31010:2009);
• Системи за качествени писмени преводачески услуги (ISO 17100:2015);
• Системи за производство и контрол (ISO 22716:2007);
• Системи за управление безопасността на храните (ISO 22000:2005);
• Системи за управление безопасността на храните (FSSC 22000);
• Системи за управление безопасността на храните (IFS);
• Системи за управление безопасността на храните (BRC);
• Системи за анализ на опасностите и критични контролни точки (HACCP);
• Системи за управление и добри земеделски практики (GLOBALGAP);
• Интегрирани системи за управление съгласно изискванията на няколко стандарта;

ВИП КОНСУЛТ ЕООД - Еврофинансиране и проекти : Консултатски услуги по изготвяне и управление на проекти за финансиране по Оперативните програми 2014-2020г. към Структурните фондове:

1. Изготвяне на проекти за финансиране по Оперативните програми на Структурните фондове 2014-2020г.

2. Управление на проекти финансирани по Оперативните програми 2014-2020г. към Структурните фондове.

3. Анализ и оценка на бенифициенти за финансиране по Оперативните програми 2014-2020г. към Структурните фондове.

ВИП КОНСУЛТ ЕООД - СЧЕТОВОДНА КАНТОРА : Счетоводно обслужване на физически и юридически лица :

1. Счетоводно обслужване на физически и юридически лица. Ежемесечно изготвяне и подаване по eлектронен път на дневници за покупки и продажби, както и декларация по Закона за данък върху добавената стойност. Изготвяне на трудови договори и прилежащите към тях формуляри. Ежемесечно изготвяне на ведомости за работни заплати на служителите на фирмата-клиент. Начисляване на социални и здравни осигуровки, изготвяне на платежни документи и подаване на декларации за данни за осигурените лица в Националния осигурителен институт по eлектронен път. Изготвяне на Годишен Финансов Отчет, Баланс, Отчет за приходи и разходи, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и всички Приложения съгласно съществуващите счетоводни стандарти.

2. Консултации по текущо и годишно счетоводство, свързано с дейността на възложителя и трудово - социалната и осигурителна дейност на възложителя.