Предоставяне на консултации по изготвянето на проект:

• Подготовка, оценка и корекции на нужните документи за кандидатстване – формуляр за кандидатстване, бюджет, логическа матрица, придружаващи документи и др.;
• Осигуряване на цялостно техническо обслужване при разработването на проектите - комплектоване на документите за кандидатстване;
• Съдействие при подаването на проектното предложение;
• Съдействие при подготовката на изисквани от страна на координиращия орган допълнителна информация или документация в хода на оценката на проектното – предложение.

Предоставяне на консултации по въпроси, свързани с организацията на управлението на Проекта и провеждането на тръжните процедури, в случай, че същият ще бъде одобрен за финансиране по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

• Изготвяне на графици за изпълнението на проекта и спазването на сроковете;
• Определяне на задълженията на лицата, свързани в процеса на проекто управление;
• Очертаване на евентуални рискови етапи в хода на изпълнението и намиране на решения;
• Координиране връзките с финансиращата институция;
• Подготовка на цялостна документация за обявяване на тръжни процедури за доставка на стоки, строителство и услуги;
• Финансово управление и отчетност;
• Подготовка на документацията към финансираща институция (поетапни и крайни доклади);
• Подготовка за мониторинг от финансиращата институция;
• Подготовка на архив на проекта;
• Съдействие при подготовка на документи за промени в хода на изпълнението на проекта;
• Координиране на изпълнението на договорите с поддоставчиците;